4.6 Συσκευές ήχου

4.6.1. Ποιες κάρτες ήχου υποστηρίζονται από το FreeBSD;
4.6.2. Υπάρχει κάποια λύση για το πρόβλημα του ήχου στην κάρτα μου που υποστηρίζεται από το pcm(4);

4.6.1. Ποιες κάρτες ήχου υποστηρίζονται από το FreeBSD;

Το FreeBSD υποστηρίζει διάφορες κάρτες ήχου, συμπεριλαμβανομένων των SoundBlaster®, SoundBlaster Pro, SoundBlaster 16, Pro Audio Spectrum 16, AdLib, και Gravis UltraSound (για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τις Πληροφορίες Έκδοσης του FreeBSD και τη σελίδα manual snd(4)). Υπάρχει επίσης περιορισμένη υποστήριξη για κάρτες MIDI που είναι συμβατές με το πρότυπο MPU-401. Επίσης υποστηρίζονται οι κάρτες που είναι συμβατές με το πρότυπο Microsoft® Sound System.

Σημείωση: Το παραπάνω ισχύει μόνο για τον ήχο! Το πρόγραμμα οδήγησης δεν υποστηρίζει τυχόν CDROM, SCSI ή joysticks που συνδέονται πάνω σε αυτές τις κάρτες, εκτός από την SoundBlaster. Αν και η διεπαφή SCSI της SoundBlaster καθώς και κάποια μη-SCSI CDROM υποστηρίζονται, δεν μπορούν ωστόσο να χρησιμοποιηθούν για τη διαδικασία εκκίνησης.

4.6.2. Υπάρχει κάποια λύση για το πρόβλημα του ήχου στην κάρτα μου που υποστηρίζεται από το pcm(4);

Κάποιες κάρτες ήχου, όπως η es1370, μηδενίζουν την ένταση του ήχου σε κάθε εκκίνηση. Πρέπει να εκτελείτε την ακόλουθη εντολή κάθε φορά που ξεκινά το μηχάνημα:

# mixer pcm 100 vol 100 cd 100

Αυτό το κείμενο, και άλλα κείμενα, μπορεί να βρεθεί στο ftp://ftp.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/doc/.

Για ερωτήσεις σχετικά με το FreeBSD, διαβάστε την τεκμηρίωση πριν να επικοινωνήσετε με την <questions@FreeBSD.org>.
Για ερωτήσεις σχετικά με αυτή την τεκμηρίωση, στείλτε e-mail στην <doc@FreeBSD.org>.