Κεφάλαιο 32 Προχωρημένα Θέματα Δικτύωσης

Πίνακας Περιεχομένων
32.1 Σύνοψη
32.2 Πύλες και Δρομολογητές
32.3 Ασύρματη Δικτύωση
32.4 Bluetooth
32.5 Γεφύρωση
32.6 Link Aggregation and Failover
32.7 Diskless Operation
32.8 ISDN
32.9 Network Address Translation
32.10 Parallel Line IP (PLIP)
32.11 IPv6
32.12 Asynchronous Transfer Mode (ATM)
32.13 Common Access Redundancy Protocol (CARP)

32.1 Σύνοψη

Το κεφάλαιο αυτό καλύπτει προχωρημένα θέματα δικτύωσης.

Αφού διαβάσετε αυτό το κεφάλαιο, θα ξέρετε:

Πριν διαβάσετε αυτό το κεφάλαιο, θα πρέπει:

Αυτό το κείμενο, και άλλα κείμενα, μπορεί να βρεθεί στο ftp://ftp.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/doc/.

Για ερωτήσεις σχετικά με το FreeBSD, διαβάστε την τεκμηρίωση πριν να επικοινωνήσετε με την <questions@FreeBSD.org>.
Για ερωτήσεις σχετικά με αυτή την τεκμηρίωση, στείλτε e-mail στην <doc@FreeBSD.org>.