19.2 Ονόματα συσκευών

Η λίστα που ακολουθεί δείχνει τις υποστηριζόμενες από το FreeBSD συσκευές αποθήκευσης, και τα ονόματα συσκευών τα οποία συσχετίζονται με αυτές τις συσκευές.

Πίνακας 19-1. Τα ονόματα των φυσικών δίσκων

Τύπος μέσου Όνομα συσκευής μέσου
Σκληροί δίσκοι IDE ad
Συσκευές CDROM acd
Σκληροί δίσκοι SCSI και συσκευές αποθήκευσης USB da
Συσκευές CDROM τύπου SCSI cd
Διάφορες άτυπες συσκευές CDROM mcd για συσκευές CD-ROM της Mitsumi και scd για συσκευές CD-ROM της Sony
Συσκευές Floppy fd
Αποθηκευτικές συσκευές με μαγνητοταινία τύπου SCSI sa
Αποθηκευτικές συσκευές με μαγνητοταινία τύπου IDE ast
Αποθηκευτικές συσκευές μνήμης τύπου Flash fla για μνήμες DiskOnChip® συσκευών Flash
Συσκευές αποθήκευσης RAID aacd για το AdvancedRAID της Adaptec®, mlxd και mlyd για το Mylex®, amrd για το MegaRAID® της AMI, idad για το Smart RAID της Compaq, twed για το 3ware® RAID.

Αυτό το κείμενο, και άλλα κείμενα, μπορεί να βρεθεί στο ftp://ftp.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/doc/.

Για ερωτήσεις σχετικά με το FreeBSD, διαβάστε την τεκμηρίωση πριν να επικοινωνήσετε με την <questions@FreeBSD.org>.
Για ερωτήσεις σχετικά με αυτή την τεκμηρίωση, στείλτε e-mail στην <doc@FreeBSD.org>.