Κεφάλαιο 19 Αποθηκευτικά Μέσα

Πίνακας Περιεχομένων
19.1 Σύνοψη
19.2 Ονόματα συσκευών
19.3 Εγκατάσταση νέου σκληρού δίσκου
19.4 RAID
19.5 Αποθηκευτικές συσκευές USB
19.6 Δημιουργία και χρήση οπτικών μέσων (CD)
19.7 Δημιουργία και χρήση οπτικών μέσων (DVD)
19.8 Δημιουργία και Χρήση Δισκετών
19.9 Δημιουργία και Χρήση Ταινίας Δεδομένων
19.10 Αντίγραφα Ασφαλείας σε Δισκέτες
19.11 Στρατηγικές τήρησης Αντιγράφων Ασφαλείας
19.12 Τα βασικά στα αντίγραφα ασφαλείας
19.13 Δικτυακά, βασιζόμενα στη μνήμη, και βασιζόμενα σε αντίγραφα ασφαλείας συστήματα αρχείων
19.14 File System Snapshots
19.15 File System Quotas
19.16 Encrypting Disk Partitions
19.17 Encrypting Swap Space

19.1 Σύνοψη

Το κεφάλαιο αυτό καλύπτει την χρήση των δίσκων στο FreeBSD. Περιλαμβάνει δίσκους που υποστηρίζονται από μνήμη, δίσκους συνδεδεμένους απευθείας στο δίκτυο, τις τυπικές συσκευές αποθήκευσης SCSI/IDE, καθώς και συσκευές που χρησιμοποιούν διεπαφή USB.

Αφού διαβάσετε αυτό το κεφάλαιο, θα ξέρετε:

Πριν διαβάσετε αυτό το κεφάλαιο, θα πρέπει:

Αυτό το κείμενο, και άλλα κείμενα, μπορεί να βρεθεί στο ftp://ftp.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/doc/.

Για ερωτήσεις σχετικά με το FreeBSD, διαβάστε την τεκμηρίωση πριν να επικοινωνήσετε με την <questions@FreeBSD.org>.
Για ερωτήσεις σχετικά με αυτή την τεκμηρίωση, στείλτε e-mail στην <doc@FreeBSD.org>.