Κεφάλαιο 20 GEOM: Διαχείριση Συστοιχιών Δίσκων

Πίνακας Περιεχομένων
20.1 Σύνοψη
20.2 Εισαγωγή στο GEOM
20.3 RAID0 - Striping
20.4 RAID1 - Mirroring
20.5 RAID3 - Striping σε Επίπεδο Byte με Αφοσιωμένο Parity
20.6 Δικτυακές Συσκευές μέσω GEOM Gate
20.7 Δημιουργώντας Ετικέτες (Labels) στις Συσκευές Δίσκων
20.8 UFS Journaling Μέσω GEOM
Γράφτηκε από τον Tom Rhodes.

20.1 Σύνοψη

Το κεφάλαιο αυτό καλύπτει τη χρήση των δίσκων κάτω από το πλαίσιο λειτουργιών GEOM στο FreeBSD. Περιλαμβάνει τα κυριότερα προγράμματα ελέγχου RAID των οποίων οι ρυθμίσεις βασίζονται στο πλαίσιο GEOM. Το κεφάλαιο αυτό δεν αναλύει σε βάθος τον τρόπο με τον οποίο το GEOM χειρίζεται ή ελέγχει λειτουργίες Εισόδου / Εξόδου (IO), το υποσύστημα που βρίσκεται κάτω από αυτό, ή τον κώδικα του. Οι πληροφορίες αυτές παρέχονται από τη σελίδα manual του geom(4) καθώς και από τις αναφορές που περιέχει σε άλλες σχετικές σελίδες. Επίσης το κεφάλαιο αυτό δεν αποτελεί καθοριστικό οδηγό για όλες τις ρυθμίσεις του RAID. Θα συζητηθούν μόνο οι καταστάσεις λειτουργίας του RAID που υποστηρίζονται από το GEOM.

Αφού διαβάσετε αυτό το κεφάλαιο, θα ξέρετε:

Πριν διαβάσετε αυτό το κεφάλαιο, θα πρέπει:

Αυτό το κείμενο, και άλλα κείμενα, μπορεί να βρεθεί στο ftp://ftp.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/doc/.

Για ερωτήσεις σχετικά με το FreeBSD, διαβάστε την τεκμηρίωση πριν να επικοινωνήσετε με την <questions@FreeBSD.org>.
Για ερωτήσεις σχετικά με αυτή την τεκμηρίωση, στείλτε e-mail στην <doc@FreeBSD.org>.