Κεφάλαιο 24 Τοπικές Ρυθμίσεις - Χρήση και ρύθμιση I18N/L10N

Πίνακας Περιεχομένων
24.1 Σύνοψη
24.2 Βασικές Γνώσεις
24.3 Χρήση των Τοπικών Ρυθμίσεων
24.4 Μεταγλώττιση Προγραμμάτων I18N
24.5 Τοπικές Ρυθμίσεις για Συγκεκριμένες Γλώσσες
Συνεισφορά του Andrey Chernov. Γράφηκε ξανά από τον Michael C. Wu.

24.1 Σύνοψη

Το FreeBSD είναι ένα ιδιαίτερα αποκεντρωμένο έργο με χρήστες και εθελοντές σε ολόκληρο τον κόσμο. Στο κεφάλαιο αυτό συζητούνται οι δυνατότητες τοπικών και διεθνών ρυθμίσεων του FreeBSD, οι οποίες επιτρέπουν σε χρήστες γλωσσών εκτός της Αγγλικής να εκτελέσουν πραγματική εργασία. Υπάρχουν πολλοί παράγοντες στην υλοποίηση του πλαισίου i18n, τόσο σε επίπεδο συστήματος, όσο και εφαρμογών, και για το λόγο αυτό, όπου χρειάζεται, παραπέμπουμε τον αναγνώστη σε πιο συγκεκριμένες πηγές τεκμηρίωσης.

Αφού διαβάσετε αυτό το κεφάλαιο, θα ξέρετε:

Πριν διαβάσετε αυτό το κεφάλαιο, θα πρέπει:

Αυτό το κείμενο, και άλλα κείμενα, μπορεί να βρεθεί στο ftp://ftp.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/doc/.

Για ερωτήσεις σχετικά με το FreeBSD, διαβάστε την τεκμηρίωση πριν να επικοινωνήσετε με την <questions@FreeBSD.org>.
Για ερωτήσεις σχετικά με αυτή την τεκμηρίωση, στείλτε e-mail στην <doc@FreeBSD.org>.