22.8 Ρύθμιση του Vinum

Το Vinum δεν υπάρχει στον πυρήνα GENERIC. Είναι δυνατόν να δημιουργήσετε προσαρμοσμένο πυρήνα που να το περιέχει, αλλά δεν συνίσταται. Ο συνηθισμένος τρόπος να ξεκινήσετε το Vinum, είναι να το φορτώσετε ως άρθρωμα στον πυρήνα (kld). Δεν χρειάζεται καν να χρησιμοποιήσετε την kldload(8) για το Vinum: όταν ξεκινήσετε το gvinum(8), θα γίνει έλεγχος για να διαπιστωθεί αν το άρθρωμα είναι φορτωμένο, και αν δεν είναι θα φορτωθεί αυτόματα.

22.8.1 Εκκίνηση

Το Vinum αποθηκεύει τις πληροφορίες για τις ρυθμίσεις του στα slices των δίσκων, ουσιαστικά με τον ίδιο τρόπο που τις αποθηκεύει και στα αρχεία ρυθμίσεων. Όταν το Vinum διαβάζει τη βάση δεδομένων των ρυθμίσεων, μπορεί να αναγνωρίσει ένα αριθμό λέξεων που δεν επιτρέπεται να εμφανιστούν στα αρχεία ρυθμίσεων. Για παράδειγμα, οι ρυθμίσεις για κάποιο δίσκο μπορεί να περιέχουν το παρακάτω κείμενο:

volume myvol state up
volume bigraid state down
plex name myvol.p0 state up org concat vol myvol
plex name myvol.p1 state up org concat vol myvol
plex name myvol.p2 state init org striped 512b vol myvol
plex name bigraid.p0 state initializing org raid5 512b vol bigraid
sd name myvol.p0.s0 drive a plex myvol.p0 state up len 1048576b driveoffset 265b plexoffset 0b
sd name myvol.p0.s1 drive b plex myvol.p0 state up len 1048576b driveoffset 265b plexoffset 1048576b
sd name myvol.p1.s0 drive c plex myvol.p1 state up len 1048576b driveoffset 265b plexoffset 0b
sd name myvol.p1.s1 drive d plex myvol.p1 state up len 1048576b driveoffset 265b plexoffset 1048576b
sd name myvol.p2.s0 drive a plex myvol.p2 state init len 524288b driveoffset 1048841b plexoffset 0b
sd name myvol.p2.s1 drive b plex myvol.p2 state init len 524288b driveoffset 1048841b plexoffset 524288b
sd name myvol.p2.s2 drive c plex myvol.p2 state init len 524288b driveoffset 1048841b plexoffset 1048576b
sd name myvol.p2.s3 drive d plex myvol.p2 state init len 524288b driveoffset 1048841b plexoffset 1572864b
sd name bigraid.p0.s0 drive a plex bigraid.p0 state initializing len 4194304b driveoff set 1573129b plexoffset 0b
sd name bigraid.p0.s1 drive b plex bigraid.p0 state initializing len 4194304b driveoff set 1573129b plexoffset 4194304b
sd name bigraid.p0.s2 drive c plex bigraid.p0 state initializing len 4194304b driveoff set 1573129b plexoffset 8388608b
sd name bigraid.p0.s3 drive d plex bigraid.p0 state initializing len 4194304b driveoff set 1573129b plexoffset 12582912b
sd name bigraid.p0.s4 drive e plex bigraid.p0 state initializing len 4194304b driveoff set 1573129b plexoffset 16777216b

Οι προφανείς διαφορές εδώ, είναι η παρουσία συγκεκριμένων θέσεων και ονομάτων (και τα δύο είναι επιτρεπτά, αλλά γενικά δεν συνίσταται η χρήση τους) και οι πληροφορίες κατάστασης (που δεν είναι διαθέσιμες στο χρήστη). Το Vinum δεν αποθηκεύει πληροφορίες σχετικές με τους δίσκους στις ρυθμίσεις του: απλώς ανιχνεύει όλους τους δίσκους για κατατμήσεις που περιέχουν ετικέτα Vinum. Αυτό επιτρέπει στο Vinum να αναγνωρίσει τους δίσκους σωστά, ακόμα και αν τους έχει δοθεί διαφορετικό UNIX® αναγνωριστικό (ID).

22.8.1.1 Αυτόματη Εκκίνηση

Το Gvinum ξεκινάει πάντοτε αυτόματα μετά την φόρτωση του αρθρώματος μέσω του loader.conf(5). Για να φορτώσετε το άρθρωμα του Gvinum κατά την εκκίνηση, προσθέστε τη γραμμή geom_vinum_load="YES" στο αρχείο /boot/loader.conf.

Όταν ξεκινάτε το Vinum με την εντολή gvinum start, το Vinum διαβάζει τη βάση δεδομένων ρυθμίσεων από έναν δίσκο που βρίσκεται υπό τον έλεγχο του. Κάτω από φυσιολογικές συνθήκες, κάθε δίσκος περιέχει ένα όμοιο αντίγραφο της βάσης, έτσι δεν έχει σημασία από ποιο δίσκο θα γίνει η ανάγνωση. Ωστόσο, μετά από κάποιο απότομο τερματισμό λειτουργίας, το Vinum θα πρέπει να καθορίσει ποιος δίσκος έχει το πιο πρόσφατο αντίγραφο και να διαβάσει από εκεί τις ρυθμίσεις. Μετά θα διορθώσει (αν χρειάζεται) τις ρυθμίσεις και στους υπόλοιπους δίσκους.

Αυτό το κείμενο, και άλλα κείμενα, μπορεί να βρεθεί στο ftp://ftp.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/doc/.

Για ερωτήσεις σχετικά με το FreeBSD, διαβάστε την τεκμηρίωση πριν να επικοινωνήσετε με την <questions@FreeBSD.org>.
Για ερωτήσεις σχετικά με αυτή την τεκμηρίωση, στείλτε e-mail στην <doc@FreeBSD.org>.