22.5 Αντικείμενα του Vinum

Για την αντιμετώπιση των παραπάνω προβλημάτων, το Vinum υλοποιεί μια ιεραρχία αντικειμένων τεσσάρων επιπέδων:

Οι παρακάτω ενότητες περιγράφουν τον τρόπο με τον οποίο αυτά τα αντικείμενα παρέχουν την λειτουργικότητα που απαιτείται από το Vinum.

22.5.1 Μέγεθος Τόμου

Τα plex μπορούν να περιλαμβάνουν πολλαπλούς υποδίσκους, που κατανέμονται σε όλους τους οδηγούς του Vinum. Σαν αποτέλεσμα, το μέγεθος ενός συγκεκριμένου δίσκου δεν περιορίζει το μέγεθος ούτε του plex, ούτε του τόμου.

22.5.2 Πλεονάζουσα (Redundant) Αποθήκευση Δεδομένων

Το Vinum υλοποιεί το mirroring προσαρτώντας πολλαπλά plex σε ένα τόμο. Κάθε plex είναι μια αναπαράσταση των δεδομένων ενός τόμου. Ένας τόμος μπορεί να περιέχει μεταξύ ενός και οκτώ plex.

Αν και ένα plex αντιπροσωπεύει τα πλήρη δεδομένα ενός τόμου, είναι πιθανόν κάποια μέρη της αναπαράστασης να λείπουν από το φυσικό μέσο, είτε επειδή έχει σχεδιαστεί με αυτό το τρόπο (αν δεν έχει οριστεί υποδίσκος για κάποια τμήματα του plex) ή από πρόβλημα (ως αποτέλεσμα της αποτυχίας κάποιου δίσκου). Όσο υπάρχει τουλάχιστον ένα plex που μπορεί να παρέχει τα δεδομένα για την πλήρη περιοχή διευθύνσεων του τόμου, ο τόμος είναι πλήρως λειτουργικός.

22.5.3 Θέματα Απόδοσης

Το Vinum υλοποιεί τόσο συνένωση όσο και striping σε επίπεδο plex:

22.5.4 Είδη Οργάνωσης Plex

Η έκδοση του Vinum που παρέχεται με το FreeBSD 9.0 υλοποιεί δύο είδη plex:

Ο Πίνακας 22-1 δείχνει περιληπτικά τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα κάθε είδους οργάνωσης plex.

Πίνακας 22-1. Είδη Οργάνωσης Vinum Plex

Τύπος plex Ελάχιστο πλήθος υποδίσκων Δυνατότητα προσθήκης υποδίσκων Οι υποδίσκοι πρέπει να είναι ίδιου μεγέθους Εφαρμογή
συνένωσης (concatenated) 1 ναι όχι Αποθήκευση μεγάλου όγκου δεδομένων με μέγιστη ευελιξία στον τρόπο κατανομής και μέτρια απόδοση.
striped 2 όχι ναι Υψηλή απόδοση σε συνδυασμό με πολύ καλές ταχύτητες σε καταστάσεις πολλαπλής πρόσβασης.

Αυτό το κείμενο, και άλλα κείμενα, μπορεί να βρεθεί στο ftp://ftp.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/doc/.

Για ερωτήσεις σχετικά με το FreeBSD, διαβάστε την τεκμηρίωση πριν να επικοινωνήσετε με την <questions@FreeBSD.org>.
Για ερωτήσεις σχετικά με αυτή την τεκμηρίωση, στείλτε e-mail στην <doc@FreeBSD.org>.