Κατάσταση συστήματος www.freebsdgr.org
Επιστροφή στο wiki

ΠαράμετροςΤιμή
Uptime:up 3 days, 1:22, 0 users, load averages: 0.38, 0.30, 0.26
UPS: ONLINE - Battery Charge: 100.0 %
Line voltage: 240.0 Volts
Processes: 72

(C) 2007-2011 Μανώλης Κιαγιάς