Κατάσταση συστήματος www.freebsdgr.org
Επιστροφή στο wiki

ΠαράμετροςΤιμή
Uptime:up 61 days, 18:49, 0 users, load averages: 0.37, 0.44, 0.41
UPS: ONLINE - Battery Charge: 100.0 %
Line voltage: 238.0 Volts
Processes: 83

(C) 2007-2011 Μανώλης Κιαγιάς