Κατάσταση συστήματος www.freebsdgr.org
Επιστροφή στο wiki

ΠαράμετροςΤιμή
Uptime:up 119 days, 8:25, 0 users, load averages: 0.06, 0.10, 0.15
UPS: ONLINE - Battery Charge: 100.0 %
Line voltage: 237.0 Volts
Processes: 89

(C) 2007-2011 Μανώλης Κιαγιάς