Κατάσταση συστήματος www.freebsdgr.org
Επιστροφή στο wiki

ΠαράμετροςΤιμή
Uptime:up 12 days, 23 mins, 0 users, load averages: 0.62, 0.62, 0.55
UPS: ONLINE - Battery Charge: 100.0 %
Line voltage: 238.0 Volts
Processes: 73

(C) 2007-2011 Μανώλης Κιαγιάς