Κατάσταση συστήματος www.freebsdgr.org
Επιστροφή στο wiki

ΠαράμετροςΤιμή
Uptime:up 212 days, 11:54, 0 users, load averages: 0.29, 0.33, 0.23
UPS: ONLINE - Battery Charge: 100.0 %
Line voltage: 234.0 Volts
Processes: 91

(C) 2007-2011 Μανώλης Κιαγιάς