Κατάσταση συστήματος www.freebsdgr.org
Επιστροφή στο wiki

ΠαράμετροςΤιμή
Uptime:up 89 days, 20:56, 0 users, load averages: 0.34, 0.44, 0.47
UPS: ONLINE - Battery Charge: 100.0 %
Line voltage: 236.0 Volts
Processes: 74

(C) 2007-2011 Μανώλης Κιαγιάς