Κατάσταση συστήματος www.freebsdgr.org
Επιστροφή στο wiki

ΠαράμετροςΤιμή
Uptime:54 days, 15:48, 0 users, load averages: 0.43, 0.38, 0.34
UPS: ONLINE - Battery Charge: 100.0 %
Line voltage: 235.0 Volts
Processes: 74

(C) 2007-2011 Μανώλης Κιαγιάς