Κατάσταση συστήματος www.freebsdgr.org
Επιστροφή στο wiki

ΠαράμετροςΤιμή
Uptime:up 6 days, 20:50, 0 users, load averages: 0.53, 0.58, 0.63
UPS: ONLINE - Battery Charge: 100.0 %
Line voltage: 237.0 Volts
Processes: 74

(C) 2007-2011 Μανώλης Κιαγιάς